ASTMASME SA815-S31803,S32205,S32750(2507),S32760
تلفن: 008651083590332
پست الکترونیک: Inquiry@feitingpipe.com
تصویری
  • شرح
آزادی عمل: این مشخصات شامل دو طبقات عمومی (WP و CR) از اتصالات فولاد ضد زنگ فریتی ورزیده، فریتی/آستنیتی و مارتنزیتی با ساخت بدون درز و جوشکاری شده می شود که آخزین ثجدید نظر مشخصات A960/A960M آن را پوشش می دهد.

تبصره ۱- در این جدول جایی که بیضی ها (...) ظاهر می شوند آنجا شرایطی وجود ندارد.


جدول ۱ شرایط شیمیایی
ترکیب،  %
درجه الف
درجه درجه UNS کربن منگنز ب فسفر گوگرد سیلیکون نیکل ب کروم مولیبدنم مس ب نیوبیم تیتانیم دیگر
WP CR حداکثر حداکثر حداکثر حداکثر
فولاد های فریتی
WP27 CR27 S44627 0.01 0.75 0.02 0.02 0.4 0.5 25.0– 0.75– 0.2 0.015 . . . Cb
27.5 1.5 0.05–0.20
WP33 CR33 S44626 0.06 0.75 0.04 0.02 0.75 0.5 25.0– 0.75– 0.2 0.04 0.20–1.00 . . .
27 1.5 (7×(C+N)) min
WP429 CR429 S42900 0.12 1 0.04 0.03 0.75 0.5 14.0– . . . . . . . . . . . . . . .
16
WP430 CR430 S43000 0.12 1 0.04 0.03 1 0.5 16.0– . . . . . . . . . . . . . . .
18
WP430TI CR430Ti S43036 0.1 1 0.04 0.03 1 0.75 16.0– . . . . . . . . . (5×C) min 0.75 . . .
19.5 max
WP446 CR446 S44600 0.2 1.5 0.04 0.03 0.75 0.5 23.0– . . . . . . 0.25 . . . . . .
27

فولاد های مارتنزیتی
WPS31803 CRS31803 S31803 0.03 2 0.03 0.02 1 4.5– 21.0– 2.5– . . . 0.08– . . . . . .
6.5 23 3.5 0.2
WPS32101 CRS32101 S32101 0.04 4.0– 0.04 0.03 1 1.35– 21.0– 0.10– 0.10– 0.20– . . . . . .
6 1.7 22 0.8 0.8 0.25
WPS32202 CRS32202 S32202 0.03 2 0.04 0.01 1 1.00– 21.5– 0.45 . . . 0.18– . . . . . .
2.8 24 0.26
WPS32750 CRS32750 S32750 0.03 1.2 0.035 0.02 0.8 6.0– 24.0– 3.0– 0.5 0.24– . . . . . .
8 26 5 0.32
WPS32950 CRS32950 S32950 0.03 2 0.035 0.01 0.6 3.5– 26.0– 1.00–    . . . 0.15– . . . . . .
5.2 29 2.5 0.35
WPS32760 CRS32760 S32760 0.03 1 0.03 0.01 1 6.0– 24.0– 3.0– 0.50– 0.20– . . . W
8 26.0C 4.0C 1 0.30C 0.50–1.00
WPS39274 CRS39724 S32974 0.03 1 0.03 0.02 0.8 6.0– 24.0– 2.50– 0.20– 0.24– . . . W
8 26 3.50C 0.8 0.32 1.50–2.50
WPS32550 CRS32550 S32550 0.04 1.5 0.04 0.03 1 4.5– 24.0– 2.9– 1.50– 0.10– . . . . . .
6.5 27 3.9 2.5 0.25
WPS32205 CRS32205 S32205 0.03 2 0.03 0.02 1 4.5– 22.0– 3.0– . . . 0.14– . . . . . .
6.5 23 3.5 0.2

فولاد های مارتنزیتی
WP410 CR410 S41000 0.15 1 0.04 0.03 1 0.5 11.5– . . . . . . . . . . . . . . .
max 13.5
WPS41008 CRS41008 S41008 0.08 1 0.04 0.03 1 0.6 11.5– . . . . . . . . . . . . . . .
13.5
WPS41500 CRS41500 S41500 0.05 0.50– 0.03 0.03 0.6 3.5– 11.5– 0.50–    . . . . . . . . . W
1 5.5 14 1 0.50–1.00
الف. سیستم نامگذاری توسط ASTM بین المللی توسعه یافته و اطلاق شده.
ب. حداکثر مگر اینکه در غیر آن ذکر شده باشد.
ج. % کروم + ۳،۳ × % مولیبدنم + % نيتروژن = ۴۰ حداقل.


جدول ۲ عمل حرارتی
فولاد ضد زنگ همه درجات WP و CR درجه حرارت عمل سرد کردن عمل باز پخت
درجه حرارت
فریتی همه ۱۲۰۰ درجه فارنهایت [۶۵۰ درجه سانتیگراد] آنچه برای آن درجه مناسب باشد مشخص نشده
فریتی/آستنیتی S31803 1870–2010 °F سرد کردن با آب یا با وسیله دیگر سریعا سرد کردن لازم نیست
[1020–1100 °C]

S32101 1870 °F [1020 °C] min سرد کردن با آب یا با وسیله دیگر سریعا سرد کردن لازم نیست


S32202 1870–1975 °F سرد کردن با آب یا با وسیله دیگر سریعا سرد کردن لازم نیست
[1020–1080 °C]

S32205 1870–2010 °F سرد کردن با آب لازم نیست
[1020–1100 °C]
S32750 1920–2060 °F سرد کردن با آب یا با وسیله دیگر سریعا سرد کردن لازم نیست
[1025–1125 °C]

S32760 2010–2085 °F سرد کردن با آب یا با وسیله دیگر سریعا سرد کردن لازم نیست
[1100–1140 °C]

S39274 1920–2060 °F سرد کردن با آب یا با وسیله دیگر سریعا سرد کردن لازم نیست
[1025–1125 °C]


S32550 1950–2060 °FA سرد کردن با آب لازم نیست
[1065–1125 °C]A
S32950 Not specified مشخص نشده  لازم نیست
Martensitic S41000 $ 1200°F [650°C] مشخص نشده  مشخص نشده 
S41008 >1200°F [650°C] در هوای بی باد مشخص نشده 
آنچه برای آن درجه مناسب باشد

S41500 $ 1750 °F [955 °C] سرد کردن توسط هوا به # ۲۰۰ درجه فارنهایت 1050–1150 °F
[۹۵ درجه سانتی گراد] قبل از هر گونه بازپخت میانی اختیاری و قبل از بازپخت نهایی. [565–620 °C]
وسیله دیگر
S32101 1870 °F [1020 °C] min سرد کردن با آب یا با وسیله دیگر سریعا سرد کردن لازم نیستS32202 1870–1975 °F سرد کردن با آب یا با وسیله دیگر سریعا سرد کردن لازم نیست
[1020–1080 °C]


S32205 1870–2010 °F سرد کردن با آب لازم نیست
[1020–1100 °C]
S32750 1920–2060 °F سرد کردن با آب یا با وسیله دیگر سریعا سرد کردن لازم نیست
[1025–1125 °C]


S32760 2010–2085 °F سرد کردن با آب یا با وسیله دیگر سریعا سرد کردن لازم نیست
[1100–1140 °C]

S39274 1920–2060 °F سرد کردن با آب یا با وسیله دیگر سریعا سرد کردن لازم نیست
[1025–1125 °C]

S32550 1950–2060 °FA سرد کردن با آب لازم نیست
[1065–1125 °C]A
S32950 Not specified مشخص نشده  لازم نیست
الف. درجه حرارت بالاتر (۲۰۰۰ تا ۲۰۶۰ درجه فارنهایت [۱۰۹۵ تا ۱۱۲۵ درجه سانتی گراد]) PWHT در محصول جوشکاری شده بهتر به کار برده می شود - درجه حرارت کمتر (۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ درجه فارنهایت [۱۰۶۵ تا ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد]) PWHT تنها در محصول ورزیده یا بدون درز بهتر به کار برده می شود.

نماد درجه توان کششی، حداقل، کیلو پوند بر اینچ مربع (مگا پاسکال) توان عملکرد،حداقل، کیلو پوند بر اینچ مربع (مگا پاسکال) ب
کشیدگی در ۲ انچ یا ۵۰ میلی متر یا 4D، حداقل، % کاهش مساحت، حداقل، %  عدد سختی برینل HBW
F 49 115 [795] 60 [415] 35 40 . . .
F 56 73 [500] 27 [185] 30 35 . . .
F 58 109 [750] 61 [420] 35 50 . . .
F 62 95 [655] 45 [310] 30 50 . . .
F 63 80 [550] 32 [220] 25 . . . 192 max
F 64 90 [620] 40 [275] 35 50 217 max
F 904L 71 [490] 31 [215] 35 . . . . . .
فولاد های ضد زنگ فریتی- آستنیتی
F 50 100–130 65 [450] 25 50 . . .
[690–900]
F 51 90 [620] 65 [450] 25 45 . . .
F 52 100 [690] 70 [485] 15 . . . . . .
F 53 116 [800]G 80 [550]G 15 . . . 310 max
F 54 116 [800] 80 [550] 15 30 310 max
F 55 109–130 80 [550] 25 45 . . .
[750–895]
F 57 118 [820] 85 [585] 25 50 . . .
F 59 112 [770] 80 [550] 25 40 . . .
F 60 95 [655] 65 [450] 25 45 . . .
F 61 109 [750] 80 [550] 25 50 . . .
F 65 109 [750] 80 [550] 25 . . . . . .
F 66 94 [650] 65 [450] 30 . . . 290 max
F 67 90 [620] 65 [450] 18 . . . 302

الف. جایی که در این جدول بیضی ها ظاهر می شوند، هیچ الزامی وجود ندارد و نه به انجام تست برای مقدار و نه به گزارش مقدار نیاز دارد.
ب. توسط روش خمش ۰،۲ % تعیین می شود. تنها برای فولاد های فریتی از روش کشش ۰،۵ % تحت بار نیز می توان استفاده کرد.
د. برای بخش مقطع با ضخامت بیش از ۵ انچ [۱۳۰ میلی متر]، حداقل توان کششی باید ۶۵ کیلو پوند بر اینچ مربع (۴۵۰ مگا پاسکال) باشد.
گ. برای بخش مقطع با ضخامت بیش از ۲ انچ [۵۰ میلی متر]، حداقل توان کششی باید ۱۰۶ کیلو پوند بر اینچ مربع (۷۳۰ مگا پاسکال) باشد؛ حداقل توان عملکرد باید ۷۵ کیلو پوند بر اینچ مربع (۵۱۵ مگا پاسکال) باشد.


پیغام بگذارید

لطفا در صورت به درخواست خود را در فرم زیر کلیک کنید. ما شما را در 24 ساعت پاسخ

product catalog